Novinky

tPlatby 

KPŠ - platí se 300,-Kč na žáka, platí starší sourozenec

         č.ú. viz stránky školy sekce Pro rodiče-platby, VS evidenční číslo žáka

Planetárium - 180,-Kč,

                    č.ú. viz stránky školy sekce Pro rodiče - platby, VS 30

 

 

 

 V pondělí 11.12.2017 z provozních důvodů bude ředitelské volno. Obědy budou automaticky odhlášeny, družina ráno funguje.

 

V úterý 12.12.2017 od 15,30 hod. do 17,00 hod. se konají individuální pohovory 5.A třídy

 

 

 

Řád školy v přírodě

Řád školy v přírodě ukládá dětem, jak se mají na pobytu chovat. Učitelé by měli děti vhodným způsobem se základními pravidly chování na ŠvP seznámit (např. formou třídnické hodiny zařazené do rozvrhu před zahájením pobytu). O seznámení dětí s řádem švp doporučujeme učinit zápis v třídní knize. Text Řádu školy v přírodě je uveden drobným písmem, případný komentář pak kurzívou.
1. Řád školy v přírodě upravuje pravidla chování dětí (dále jen rekreantů) na škole v přírodě v rekreačním středisku Star Line ve Svoru, kterou pořádá základní škola spolu s firmou CK Star Line – dětské pobyty, s.r.o. Rekreanti jsou povinni tato pravidla chování respektovat. Za závažné nebo opakované porušení níže uvedených ustanovení může hlavní vychovatel spolu s vedoucím pobytu rozhodnout, že rekreanta z pobytu vyloučí, a to bez nároku na vrácení peněz uhrazených za pobyt.

2. Na pobytu se obracejí rekreanti se svými problémy v době od budíčku do přebírky dětí na svoji paní učitelku a po tuto dobu dbají výlučně jejích pokynů. V době od přebírky dětí do večerky se obracejí rekreanti se svými problémy a dotazy na svého vychovatele. Rekreanti jsou povinni v tomto denním časovém rozmezí respektovat pokyny svého vychovatele a pokyny hlavního vychovatele. Ev. výjimky z těchto pravidel budou rekreantům včas předem sděleny.

3. Rekreant je povinen respektovat denní program a denní režim, tedy zejména dodržovat časy a vykonávat činnosti těmito dokumenty stanovené. 

4. Rekreant nesmí bez vědomí svého vychovatele opustit areál rekreačního střediska Star Line či místo, kde probíhá program. Pokud rekreant chce jít na marodku, do kiosku nebo do sprchy, měl by to nahlásit předem svému vychovateli. Dostane-li rekreant omluvenku, donese ji svému vychovateli (dopoledne učiteli). Omluvenky pomáhají určit, kdo za dítě zodpovídá. Pokud zdravotník dítěti uloží klid na lůžku, zodpovídá za dítě místo učitele či vychovatele. Učitelé vychovateli při předávce dětí předávají i získané omluvenky.

5. Rekreant nesmí bez souhlasu hlavního vychovatele měnit místo svého ubytování ani jakkoli zasahovat do jeho zařízení. Zásahem se rozumí též stěhování nábytku, používání dek venku – na trávě apod. Zákaz manipulace s vybavením rekr. střediska se vztahuje i na ostatní prostory areálu (např. přemísťování plastových židlí). Vychovatel i noční hlídač disponují seznamy, ve kterých je uvedeno, kde které dítě bydlí. Změna na jedné chatičce by inspirovala další zájemce. Navíc by bylo těžké některé nezbedníky vůbec najít. Byly by také problémy s bodováním pořádku i se zodpovědností za ev. škody na pokojích a chatkách. Přenášením a stěhováním věcí dochází často k poškození vybavení střediska.

6. Rekreant je povinen si udržovat pořádek na svém pokoji (chatce) a v jeho okolí. Na chodbě bungalovů se bude  přezouvat a v botnících ponechávat veškeré boty určené „na ven“. Na závěr pobytu svůj pokoj (chatku) zamete a zbaví místnost a její okolí veškerých odpadků. Během pobytu rekreant dodržuje pořádek i mimo místo svého ubytování. Úklid je nutné vyžadovat z hygienických důvodů (kontroly příslušné hygieničky, prevence onemocnění) i kvůli snížení pravděpodobnosti ztrát věcí. Pořádek na pokojích / chatkách se denně boduje. Závěrečný úklid dětí je žádoucí.

7. Na pokojích není vhodné jíst a pít. Návštěvy na cizích pokojích (na chatkách) bez souhlasu všech zde ubytovaných přítomných dětí jsou zakázány. Jídlo a pití není na pokojích doporučeno z toho důvodu, že tam bydlí převážně menší děti, které by mohly vybavení pokoje umazat či jinak poškodit (polité matrace, drobky zašlapané do koberce atd.). Dětem doporučujeme konzumaci na chodbách či verandách. Nevyžádané návštěvy dětí působí občas hádky, výjimečně i  nařčení z krádeží. 

8. Rekreant je povinen dodržovat noční klid. V době nočního klidu by měl rekreant ležet ve své posteli na svém pokoji (ve své chatce), a to po tmě, tiše a převlečený do nočního oděvu. V případě jakýchkoli problémů během noci se může rekreant obracet na nočního hlídače nebo na zdravotníka. Po večerce není možné poslouchat nahlas hudbu, hlasitě se bavit a opouštět svůj pokoj nebo chatku. Za děti je zodpovědný noční hlídač, který uvítá  dodržování těchto pravidel. Hříšníci, kteří ruší noční klid, jsou každý den nahlášeni hlavnímu vychovateli, který ve spolupráci s třídním učitelem rozhodne o jejich ev. potrestání.

9. V době programu i nočního klidu není dovoleno používat mobilní telefony. Mobilní telefony mohou děti používat v neprogramových částech dne (polední klid, osobní volno).

10. Rekreant v době konání pobytu nesmí kouřit, konzumovat alkohol ani požívat jiné omamné látky. Zakázáno je také užívání či držení nebezpečných předmětů (pyrotechnika, nože apod.). Ev. zabavené věci budou odevzdány vedoucímu pobytu. 

11. Rekreant nevynáší z jídelny nádobí (zejména hrnky a kuchyňské příbory). Ve společenských místnostech a na pokojích není žádoucí žvýkat žvýkačky. Vynášené nádobí se do jídelny často nevrací a povaluje se po celém středisku. Žvýkačky děti rády lepí na nábytek či hází na zem.

12. Rekreant se chová slušně, nesmí fyzicky ani psychicky napadat či obtěžovat ostatní osoby ve středisku i mimo něj. Rekreant se nesmí bez souhlasu svého vychovatele zdržovat ve společenských místnostech, u/v bazénu, u ohniště, na hřištích, u horolezecké stěny, na trampolínách nebo na houpačkách. Ve společenských místnostech dodržuje pravidla pro přezouvání. Vychovatelé za děti zodpovídají a musí tak vědět o jejich pohybu. Všemi prostředky se snažíme zabránit fyzické i slovní šikaně dětí.

13. Rekreant dbá na bezpečnost svou i ostatních osob ve středisku (nehoupe se na zábradlí, neleze do pokoje oknem apod.). Rekreantům není povoleno samostatně manipulovat s okny (ani se závěsy). Rekreant respektuje zákaz používání elektrospotřebičů i zákaz manipulace se zásuvkami i radiátory. Rekreanti dodržují pokyny, které jsou vyvěšeny v areálu střediska na zvláštních cedulích. Dodržováním těchto pravidel se snažíme předcházet možným úrazům. Zákaz manipulace s elektrospotřebiči vychází z platných právních předpisů. Manipulace s okny může být pro menší děti nebezpečná. 

14. Rekreant se chová ohleduplně k vybavení rekreačního střediska (např. nebouchá dveřmi, neskáče po posteli, neničí povlečení, pohybuje se po středisku po cestách /když může/, neplýtvá vodou atd.). Rekreant bere na vědomí, že uhradí škodu, kterou zaviněně způsobí (týká se především poškození vybavení střediska). Zaviněným způsobením škody se rozumí i opomenutí řádného nahlášení závady, která se nacházela v místě ubytování rekreanta před začátkem pobytu.

15. Provozovatel neručí za cennosti, které si děti na pobyt přivezou, pokud nejsou při příjezdu předány do jeho úschovy. Provozovatel neručí za věci, které nejsou zamčeny v učebnách nebo na ubikacích.  Doporučujeme, aby si děti s sebou žádné dražší věci nebraly. K prevenci krádeží učitelé i vychovatelé zamykají dětské ubytovací prostory vždy, když jsou děti na programu či výuce. Rovněž učebny by měly být v nepřítomnosti dětí uzamčené

 

 

 

Dne 7. 11. 2017 jedeme na exkurzi do Praha - Planetárium.

Program: 7:30 odjezd od školy

                9:00 Planetárium – program Vesmír kolem nás

              10:00 - prohlídka výstavy Vesmíru ve vestibulu Planetária

              13:00 návrat ke škole

Obědy děti stihnou. Cena exkurze (doprava, vstupné) 180,- Kč. Platba přímo na účet školy

S sebou: svačina, pití

 

 

 

Kredity - odměny

k tomuto týdnu proběhla první kontrola kreditů. Ve středu jedou za odměnu do muzea v Poděbradech Kristýnka, Viktorka, Jirka a Natálka. Nyní tedy začínáme znovu a komu se úplně nevyvedl začátek školního roku, má možnost o nový začátek :-)

 

Pečeme z kynutého těsta

Stejně jako každý rok, i letos přidáváme k projektovému dni soutěž nejen pro maminky a babičky, ale pro všechny, kdo rádi pečou. Tentokrát budeme péct sladké i slané a to z kynutého těsta. Napečené dobroty přineste prosím ráno 29.9.2016 do jídelny, kde budou žákyně 9.ročníku a Váš výrobek označí a zapíší. Výherce zveřejníme na stránkách školy a určitě najdeme i hezkou odměnu..

 

 

Aktuální informace

04.12.2017

Vánoční vystoupení žáků školy se bude konat 19.12. od 17.hod v sokolovně. Bližší informace sdělíme příští týden.

18.10.2017

Základní škola přijme asistenta pedagoga s okamžitým nástupem. Předpoklad - maturitní vzdělání. Nabídky směřujte na adresu zanova@zs-sadska.cz

05.09.2017

POKLADNÍ HODINY školní rok 2017-2018 platné od 11.9.2017

 

Pondělí: 14.30-15.30 hod

Úterý:    14.30- 16.30 hod.

Středa:   14.30- 15.30 hod.

Čtvrtek:  14.30- 16.30 hod.

 

Prosíme o respektování shora uvedených pokladních hodin. Platby mimo vyznačené hodiny nelze přijímat.

EU peníze školám Zlatý certifikát společnosti Scio Certifikát Aktivní škola

Kontakt

Základní škola SadskáKaroliny Světlé 386, 289 12 Sadská325 594 241, 773 386 100, 773 386 101 jídelna 736 752 367ggiwunv

Nejčtenější

22.11.2017
Školní družina pracovala v minulých týdnech na ...
celý článek
06.12.2017
  Dne 6.12.2017 jsme se zúčastnili na ZŠ ...
celý článek
04.12.2017
Vánoční vystoupení žáků školy se bude konat 19....
celý článek
 
Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede. / Arthur Charles Clarke / motto školního roku 2016-17