Vlastivěda

vl

Meziválečný vývoj

 

- počátek 30.let – světová hospodářská krize – vzrůstá nezaměstnanost, hlad

 

Německo – Hitler využil sociální nepokoje

 

-        požadavek připojení Sudet k Německu

-        Anglie a Francie ustoupily požadavkům za slib dalšího neútočení

-        Podpis Mnichovské dohody 29.9.1938 – ČR vydat Sudety

 

15.3.1939 – vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava

 

Vl

Vznik Československé republiky

 

- české osobnosti vyvíjí tlak na zahraničí, aby umožnilo vznik samostatného českého státu

- T.G.Masaryk, E.Beneš

R-U – oslabeno válkou = neprotestuje

28.10.1918 – vyhlášení samostatného československého státu xxx

                - změny ve školství, měna, státní správa xxx

Občané ČR

- zrušeny všechny výsady šlechty

- Základem státu byla nová ústava xxx

- v ní stanovena rovnoprávnost všech občanů

Průmysl

-        nejvíce rozvinuté Čechy, nejchudší Podkarpatská Rus

-        jeden z nejvýznamnějších závodů – Baťovy závody ve Zlíněxxx

-        8hodinová pracovní doba

Kultura

Osvobozené divadlo – Voskovec,Werich,Ježekxxx

Karel Čapek – divadelní hry, romány, pohádky

10.5.

První světová válka

-       počátek 20.století – rozvoj průmyslu – hledání nových trhů – střety zájmů

 

2 skupiny států:

Trojspolek xx                      Trojdohoda xx

Německo                                     Velká Británie

Rakousko – Uhersko                 Francie

Itálie                                            Rusko

 

xx1914 – atentát v Sarajevu na následníka R-U trůnu – vypovězení války Srbsku + postupně se přidaly další státy

xx1917 – vstup USA do války na straně Dohody

listopad 1918 – R-U, Německo vzdaly

 

1.sv.válka – zatím technicky nejdokonalejší (tanky, telefon, plyn)xx

- velké ztráty (10 mil.mrtvých)

- hladové bouře – vznik nových států ( současně rozpad R-U)

vl

Stroje na postupu

 

-        Zrušení cechů – svoboda podnikání

-        Strojová velkovýroba v továrnách

Největší rozmach – textilní průmysl, strojírenství

 

V Čechách – Škodovy závody – první automobil v Kopřivnici, pojmenování „Präsident“

-        Další závody – Ostrava, Kladno (hutní průmysl)

-        Výstavba železnic, cukrovarů, lihovarů, pivovarů

České země se staly nejprůmyslovější částí R-U

Národní obrození

Národní obrození

 

18/19.stol. – rozklad feudalismu – hospodářský pokrok

 

Řemeslná výroba – společné dílny – továrny – dělnictvo

      Pro řemesla bylo nutné vzdělání

-       vzniká nová skupina lidí – dělnictvo

 

Vlastenci – buditelé -    

1. chtěli navázat na českou historii – studie dějin

2. chtěli zachránit řeč ( zbyla jen na venkově)      „Slovník česko – německý“, vydávali české noviny

 

      K.J.Erben, B.Němcová – sbírali lidovou slovesnost (pohádky, písně)

      J.K.Tyl : Fidlovačka

 

- cílem bylo oživit hrdost národa, překonat pocit malosti

dobrovolný úkol

Vyber si vynálezce a zpracuj prezentaci o jeho významu (život+vynálezy)

vl

Rozvoj vědy a techniky

 

Česká společnost nauk – spolek badatelů – rozvoj vědy a techniky xxx

 

Národní muzeum – dary lidí do sbírek xxx

 

Rozvoj manufaktur – potřeba dokonalejších strojů – více výrobků  xxx

 

Čeští vynálezci :

Josef Božek – parovůz

 

Josef Ressler – lodní šroub

 

František Křižík  - využití elektřiny   xxxx

 

- Zřízení střední průmyslové a obchodní školy v Praze

 

Jubilejní zemská výstava – přehlídka úspěchů českého průmyslu.

 

 

Manufaktury

Manufaktury a první stroje

-      Řemeslníci nestačili vyrábět

Manufaktury – velké dílny, kde pracovalo více lidí na jednom výrobku – dělba práce

-      Výroba většího množství

-      Nejvíce v textilní výrobě 

První stroje

-      Poháněny koňmi, vodou

-      Nový způsob – vodní pára

Postupně nestačily ani manufaktury, začaly vznikat továrny se strojovou výrobou

Parní stroj – J. Watt

vl

Život na vesnici v 18.století

-        Reformy ovlivnily i život vesnice

Obyvatelé vesnice – rozdělení podle majetkuxxx

1) Sedláci a rolníci (vlastnili půdu)

2) Bezzemci (pronajímali si půdu)

3) Nemajetní lidé ( čeledíni, děvečky, chudina)

 

 

Venkovské domy – stavěny ze dřeva a vepřovic, později z pálených cihelxxx

Jídlo – prostší než dnes, základem byl chléb, luštěniny, kaše a polévkyxxx

-        Maso jen zřídka

Oděv – lišil se podle majetku, bohatí měli honosnější a zdobené šaty, nosili paruky

Chudí – prostý oděv, v neděli sváteční. Většinou vyrobený domaxxx

Josef II.

Josefínské reformy

 

-       v cizině se seznámil s osvícenstvím – chtěl pokračovat v reformách své matky

 

1)                    toleranční patent – zrušil náboženskou nesvobodu xxx

2)                    rovnost před zákonem – zrušení nevolnictví xxx

 

ale!! zůstala povinnost robotovat (omezil)

-      omezil moc katolické církve, zrušil kláštery

-      omezil cenzuru xxx

-      zlepšil postavení Židů ( zrušil jejich označení, umožnil studia)

 

-xxx zakládání manufaktur – zdroj obchodu – zvýšení zájmu ciziny o Rakousko

M-T

Tereziánské reformy

 

18.stol – nástup Marie Terezie na trůn

       - válka s okolními zeměmi, ztráta části území

       - vybudování pevností Terezín a Josefov

 

Reformy uvnitř státu :

 

1)                       Zavedení daní z majetku i od šlechty – modernizace armády

 

2)                       Rozdělení země na kraje + sčítání obyvatel

 

3)                       Povinná školní docházka ( 6-12 let) – vyučovací jazyk němčina

 

4)                       Právo a soudy – zrušení práva útrpného (mučení), ale! Ponechání tělesných trestů

 

5)                       Měnová reforma – sjednocení platidel v zemi

 

vl

 

Osvícenství

 

Středověk – období od vzniku Velkomoravské říše do            ukončení 30-ti leté války

Uspořádání společnostifeudalismus ( panovník-                                  feudál)

-Mění se na kapitalismus

Katolická církev – postupně získala majetek – velký vliv na moc ve státě – brzda vývoje

 

Osvícenství –rozvoj přírodních věd,rozum!!

-      změny ve společnosti

podřízení církve státu

vl

Školství v 17. A 18.století

Po třicetileté válce -

 • xxxVětšina škol na venkově zrušena
 • Vrchnost se nezajímala o vzdělání poddaných
 • xxxZačíná převládat negramotnost

 

Jan Ámos Komenský

 • Navrhl změnu způsobu výuky
 • xxxDo školy měli chodit chlapci i dívky
 • Výuka měla probíhat v mateřském jazyce
 • xxxMěla být názorná
 • Chtěl zrušit tělesné tresty ve školách (za neznalost)
 • Tresty za nekázeň ponechat

 

 

vl

Baroko

-       Po Bílé hoře povinné přestoupení na katolickou víru

-       xxxPokud šlechta nechtěla – vystěhování

Baroko – nový styl spjatý s katolickou vírou

-       xxNáboženská témata

-       xxxCírkevní objekty – kostely, chrámy

-       Morové sloupy, sochy svatých, nástěnné malby – fresky

Život v baroku – lidé svázáni s církví celý xxx život (křest, svatby, pohřby..)

-       Zpovědi ze hříchů

-       Kostely měly představovat jiný svět

-       Nová hudba (varhany)

vl

Život ve středověku

Xxx Dělení obyvatel

-       panovník

-       šlechta

-       řemeslníci a kupci

-       poddaní

Šlechta – honosná sídla, velký majetek

Řemeslníci a kupci – vlastní hospodářství, chov zvířat, výroba a prodej zboží

-       xxřemeslníci se sdružovali v cechy

xxPoddaní – povinováni robotou, platili daně panovníkovi, šlechtě i církvi

-       stále trestáni – docházelo k selským bouřím

xxŠpatná hygiena – epidemie moru

 

 

Vl

Doba pobělohorská

xxNástup Habsburků – spory s českými stavy (šlechtou)

xxBitva na Bílé hoře  r.1620 – vyvrcholení rozporů

-       Habsburkové zvítězili

-       povoleno jediné náboženství – katolické

xxxDalší dopady – chudoba, nemoci, mor

Habsburkové vládli dalších 300 let

V Evropě náboženské boje

– vyvrcholily v třicetiletou válku – xxhlad, nemoci, drancování

 

 

 

dějiny

Opakování

Nejstarší dějiny - skládáme na základě vykopávek a zjištění archeologů

Pravěk - Naši předkové – lovci a sběrači , hlavní nástroj – opracovaný kámen

Velkomoravskáříše - Vládce říše povolal Konstantina a Metoděje, spolu s vírou přinesli i slovanské písmo – hlaholici

Lucemburkové - Nejznámější – Karel IV. - Otec vlasti – velká výstavba, založení univerzity, Praha jedním z nejvýznamnějších měst v Evropě

 

 

 

 

 

příroda

Příroda Evropy

-v minulosti většina Evropy zalesněna, dnes lesy pouze na 1/3 světadílu

 

Přírodní vegetační pásma

Tundry – bezlesá, bažinatá krajina

Lesy mírného pásma – dříve hodně rozšířené, postupně káceny pro pole a pastviny

Stepi – oblasti, kde je málo srážek, teplotní výkyvy

Subtropická krajina – zelené lesy jen na malých plochách

vl

Evropa – jeden ze světadílů

 

Povrch planety – tvořen pevninou (světadíly)  a vodstvem (oceány)

Evropa – jedním ze světadílů

Poloha

-        Druhý nejmenší světadíl xxx

-        Obklopena Atlantským a Severním ledovým oceánem

-        Na východě sousedí s Asií xxx

-        Hranice byla uměle vytvořena lidmi a prochází po pevnině

Poloostrovy

-        Části pevniny, vybíhající do oceánu

-        Skandinávský, Pyrenejský, Apeninský, Balkánský (největší)xxx

Ostrovy

-        Největší – Britské ostrovy a Islandxx

soutěž+tabulka

Jižní Evropa

Řecko

antická kultura

- počátky evropských dějin

-       xxchudé, hornaté – zisk z turistů

-       xxxnejv. hora – Olymp – sídlo bájných antických

bohů

hl. město – Athény

-       xxŘecko má území i na mnoha menších ostrovech

St.zřízení – republika

Měna – euro

 

Itálie

–      tvar boty

-      2 ostrovy – Sicílie, Sardinie

-      jih chudý

-      xx stát bohatý na památky – turisté

st.zřízení – republika

měna - euro

 

 hl. městoŘím ( pověst o dvojčatech a vlčici)

-      památky

-      xx  Vatikán – samostatný církevní stát uvnitř Říma

-      nejmenší stát světa

 

další města – xx Benátky – město na vodě (gondoly)

 

sport – kopaná, basketbal…

typické – těstoviny, pizza,

xx sopky (Vesuv, Etna)

 

Dobrovolný úkol

Zjisti podrobnosti o pověsti z Říma (vlčice+dvojčata)

vl

Nizozemsko – nížina, přímořský stát

1   mlýny, dřeváky, tulipány, sýr xxx

2   kanály, vodní cesta

                hl. město – Amsterodam

Rotterdam – největší evropský přístav

                stát. zřízení – království

                měna – euro  

Západní Evropa

Západní Evropa

 

Velká Británieostrovní stát – námořnictvo ( válečné i obchodní) xxx

- zisk mnoha kolonií Xxx

- dělí se na několik historických zemí, největší je    Anglie xxxx

                hl. město – Londýn

                stát. zřízení – království

                měna – libra

 

Francie

přímořský stát

-kosmetika, víno, památky xxx

-Eiffelova věž xxx

-hl.město – Paříž

- stát. zřízení – republika

- měna - euro

Sever

Severní Evropa

 

Finsko –   hl. město Helsinky

   země tisíců jezer xxxx

   obtížný jazyk

   republika

 

Švédsko - Stockholm ( Benátky severu)

  množství vodních kanálů

  největší ze severských států xxx

  železná ruda ( ocel), lesy ( dřevařský průmysl)xxx

  království

Norsko -   Oslo

  skalnaté pobřeží

  potomci Vikingů( mořeplavci) xxx

  lov ryb

  království

 

Všechny státy mají chladné podnebí. Lov ryb, lesy.xxx

vl

Rakousko

 

-       turistická země, jižní soused

 

-       Alpy, Alpské ledovce- sníh po celý rok

 

-       Největší řeka – Dunajxx

 

Hlavní město – Vídeňxx

 

Měna – euro

 

St.zřízení – spolková republika

 

Jazyk – němčinaxx

 

Osobnosti – Mozart, Liszt, Arnold Schwarzennegerxx

Vl

Německo

 

-      silný evropský stát

-      více spolkových zemí

-      u našich hranic Bavorsko, Sasko

-      Severní a Baltské moře

-      Průmysl – černé uhlí, železo

 

Největší řeka – Rýn

 

Další řeky – Labe (Hamburk), Odra

 

Hl. město – Berlín

 

Další města – Mnichov, Drážďany

 

Umělci – Bach, Beethoven

 

Původce – 2 světových válek 

vl

 

 

POLSKO

 

-      severní soused

-      Baltské moře (Gdaňsk, Gdyně-přístavy) xxx

-      Mnoho jezer

-      Převážně nížiny

 

Hlavní město – Varšava xxx

-      téměř zničena za 2.sv.války

 

Osvětim – židovský koncentrační tábor xxx

 

Polsko velmi poničeno během 2.sv.války xxx

 

 

Slovensko

 

 

SLOVENSKO

 

-      od roku 1993 samostatný stát

hlavní město – Bratislava

-      říční přístav na Dunaji xxx

 

Další města - Komárno – loděnice

-      Piešťany - lázně

 

Pohoří – Vysoké a Nízké Tatry  xxx

 

Řeky – Váh, Hron, Dunaj  xxx

 

Speciality – sýry, halušky xxx

 

Turistické cíle – Tatry, zámek Bojnice, Slovenský kras, lázně s termálními prameny

EU

Evropská unie

-         Vznikla 1993 xxx

-         27 států

-         4 pravidla – volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu

-         ČR členem od 2004 xxx

-         Společná měna (17 států EU a 6 mimo EU)

-         Symbol – vlajka EU xxx

-         Sídlo – Brusel xxx

Mezinárodní organizace

OSNčleny jsou téměř všechny státy světa

-         mír, bezpečnost, spolupráce

UNESCO – organizace OSN pro vědu, výchovu a kulturu, sídlí v Paříži

NATO – založena jako protiváha Varšavské smlouvy, sídlí v Bruselu

UNICEF – součást OSN, dětský fond                                                                       

  - zlepšování a ochrana životních podmínek dětí

        

ČR

ČR jako demokratický stát

-         Republika se dělí na kraje (14)

-         Úředním jazykem je čeština

-         Prezidenta volí občané přímo

-         Parlament volí ve stranických volbách

-         Vládu jmenuje prezident a schvaluje Parlament

Práva občanů – zakotvena v ústavě

 

ČR – součást Evropy

-         Kvalitní zemědělství

-         průmysl. vyspělý stát

-         Nerostné zdroje (černé uhlí, kaolin..)

-         Vývoz – sklo, porcelán, pivo, automobily..

-         Důležité – lázeňství, cestovní ruch

 

Vl

Zlínský kraj

 

Valašsko

- oblast hornatá, zalesněná

- vrcholy – Radhošť ( 1129m), Lysá hora ( 1324m)

- xxx  zvyky, písně, tance, kroje

Řeky – Morava – nejvýznamnější řeka kraje

Xxx Rožnov pod Radhoštěm     - skanzen, turist. centrum

 

Zlínxxx tradiční výroba obuvi

-       Továrny Tomáše Bati

-       Muzeum obuvi

-       xxxAteliéry kreslených filmů

 

Celý článek

vl

Moravskoslezský kraj

 

-        řeky : Odra, Opava, Ostravice, Olše

 

průmysl : černé uhlí

-        nejdůležitější průmyslová oblast u nás

 

Ostrava - 3.nejv. město

-        Nová Huť, Vítkovice – železárny

-        Dnes útlum těžby – škodí životnímu prostředí

 

Havířov - nejmladší město v republice

 

Český Těšín - rozdělen na 2 části ( českou a polskou)

 

Kopřivnice  - automobilový závod, první automobil 1898

 

vl

Olomoucký kraj

-       Pohoří Hrubý Jeseník (Praděd 1491m)

Řeky – Morava, Odra

xxxZemědělství – oblast Haná – nejúrodnější kraj ČR, mírné podnebí

xxxOlomouc – středisko kraje

-       Sloup Nejsvětější trojice (památka UNESCO)

-       xxxorloj

-       Průmysl – SIGMA – čerpadla

-       Výstava FLORA Olomouc

Šumperk – výroba plátna

-       xxxDějiště církevních procesů

-       Výroba umělých diamantů

vl

 

Jihomoravský kraj

 

Úval        - sníženina, kterou vytvořila řeka Morava a Dyje

xxxLužní lesy         - často zaplavovány vodou

 

Brno a okolí

 

-        průmyslové centrum Moravy

-        veletržní město

-        mezinárodní letiště

-        sídlo Přemyslovců

-        xxxpevnost Špilberk

-        xxxSlavkov u Brna – bitva 3. císařů

 

Další města – Znojmo (okurky), Mikulov (vinařství)…

 

Moravský kras

-        území, tvořené vápencem

-        krasová údolí, krápníkové jeskyně a propasti

-        xxPunkva – nejznámější ponorná řeka

-        - část toku teče pod zemí

-        xxxPropast Macocha – 138m hluboká

 

 

 

 

vl

Kraj Vysočina

 

-       zvlněná krajina ( pahorkatina)

 

-       vodní plochy – řeky Dyje, Jihlava, Sázava

 

xxx zemědělství – brambory

 

Města oblasti

 

xxxJihlava – středisko oblasti

-       xxkřižovatka obchodních cest

-       xxtěžba stříbra

-        

xxHavlíčkův Brod – rodiště K.Havlíčka

-       novinář, spisovatel

 

Telč – historické město

     - zámek, park ( sbírky)

 

Pardubice

PARDUBICKÝ KRAJ

-       Leží na východě Čech

-       xxxřeka Labe (Polabská nížina) -  při Labi tepelné elektrárny Opatovice, Chvaletice

-       další řeky – Svitava, Chrudimka, Morava

xxxxZemědělství – obilniny, řepa, brambory

xxxPardubice – perník, chemické továrny

-       xxxDostihy, motorky

-       Dopravní křižovatka

HK

Královéhradecký kraj

 

Xxx Krkonoše -  naše nejvyšší pohoří (Sněžka1602m)

                 -  KRNAP-národní park

 

Xxx Labe - Labský vodopád, pramen Labe

 

Orlické hory

podnebí-chladné,hodně sněhu

 

Hradec Králové – strojírenství, Petrof (klavíry)

xxxŘeky – Labe, Orlice, Cidlina…

podhůří- Trutnov

             - Vrchlabí

             - Dvůr Králové-safari

 

 

vl

 

 

Liberecký kraj

 

 

 

Jizerské hory (Smrk 1134m)

 

 

 

xxxLiberec- strojní výroba (LIAZ)

 

             - zoo-nejstarší u nás

 

               - Ještěd

 

 

 

Jablonec nad Nisou-bižuterie

 

 

 

xxxČeský ráj –chráněná oblast

 

                 -pískovce

 

                 -skalní města

 

 

 

 

 

Ústecký kraj

 

Krušné hory (Rudohoří)- Vrchol: Klínovec (1244m)

Naleziště kovů (Jáchymov-stříbro)         

 

xxxPodnebí:drsné,deštivé,prudké větry

 

Mostecká pánev-severočeský hnědouhelný revír, zásahy do krajiny

xxxMost-na nalezištích

 •          -posunutý kostel
 • xxxTeplice-kulturní středisko
 •              -lázně
 •  

České středohoří-protéká Labe

 -nejvyšší vrchol:Milešovka(837m)

Xxx -nejstarší meteorologická stanice u nás

xxx -  soubor sopek

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

 

 

xxPlzeň – 2. největší město v Čechách

1     -divadelní tradice ( Tyl, Skupa)

2     -příznivé podnebí – brzké osídlení

průmysl – 1) Škodovka ( stroje, lisy, lokomotivy)

              2) Prazdroj ( pivo)

 

xxChodsko – oblast v okolí Domažlic

xxxChodové – chodili na stráž – měli privilegia – nemuseli robotovat, byli svobodní

-měli svoji kulturu ( nářečí, kroje)

 

xxDomažlice – památková rezervace

              - chodský hrad s památkami  Chodů

KV

Karlovarský kraj

 

-známá  lázeňská oblast  xxx

 

Karlovy Vary -lázně s léčivými prameny xxx

                         -pramen-Vřídlo(73C)

                         -průmysl-sklárny                                                    

                          Moser, porcelánky (cibuláky)xxx

                         -Becherovka-bylinný likér

další města:xxx

Mariánské Lázně

Františkovy Lázně

 

Sokolov-v okolí těžba hnědého uhlí

               -elektrárny-Tisová

                                   -Vřesová

 

Kraslice-hudební nástroje

               -krajky

 

 

Jihočeský kraj

 

-        jižní hranici kraje tvoří Šumava (národní park)

-        Boubínský prales – přírodní rezervace xxx

-        Vltava - pramení na Šumavě xxx

-         

xxxZlatá stoka – vodní kanál, spojující rybníky kolem Třeboně (Svět)

 

 

České Budějovice založeny ve 14.století

-        centrum jižních Čech

-        pivo Budvar

-        zámek Hluboká (v blízkosti)

-        krajské město

 

                        

Středočeský kraj

Středočeský kraj

 

-úrodný kraj, příznivé podnebí

 

průmysl - Kralupy n/Vlt    chemičky

                  Neratovice         chemičky

 

xxVltava-protéká krajem

                -vltavská kaskáda

 

Zajímavosti-   Koněpruské  jeskyně

                       Karlštejn

xxKladno-největší město kraje

xxLidice-památník 2 světové války

xxLány-zámek ,sídlo T.G.M

         Dnes sídlo prezidenta ČR

 

Praha

                      Praha –hl.město ČR

 

hl.město - centrum dění ve státě

               -sídlo hlavy státu-prezident

               (Pražský Hrad)

  Xxx sídlí zde    -vláda,ministerstva,

parlament,velvyslanectví

 

Praha - 1 200  000 obyvatel

           -od historie křižovatka

            obchodních cest 

 

Historie Prahy

Vznik 9.století – postupně se tvoří jednotlivá pražská  města

- Staré Město, Malá Strana…….

xxx-rozkvět za vlády Karla IV.

xxxnavštěvovaná místa - Národní muzeum, Betlémská kaple, Pražský hrad

xxxKarlova univerzita - nejstarší ve střední Evropě

Aktuální informace

05.09.2017

POKLADNÍ HODINY školní rok 2017-2018 platné od 11.9.2017

 

Pondělí: 14.30-15.30 hod

Úterý:    14.30- 16.30 hod.

Středa:   14.30- 15.30 hod.

Čtvrtek:  14.30- 16.30 hod.

 

Prosíme o respektování shora uvedených pokladních hodin. Platby mimo vyznačené hodiny nelze přijímat.

24.08.2017

Pokud jste ztratili lísteček na sešity, přikládáme ho ještě jednou

sešity

24.04.2017

Seznam žáků, přijatých do 1.třídy.

 

EU peníze školám Zlatý certifikát společnosti Scio Certifikát Aktivní škola

Kontakt

Základní škola SadskáKaroliny Světlé 386, 289 12 Sadská325 594 241, 773 386 100, 773 386 101 jídelna 736 752 367ggiwunv

Nejčtenější

21.12.2017
Vánoční vystoupení se tento rok opět velice vyd...
celý článek
04.01.2018
  Itálie   tvar boty   -&nb...
celý článek
04.01.2018
Milí rodiče, v novém kalendářním roce Vám přeji...
celý článek
 
Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede. / Arthur Charles Clarke / motto školního roku 2016-17