Projekty

Ukončené projekty

Naše škola v minulosti pracovala na několika projektech : 

1. Angličtiny se nebojíme - Tento projekt sloužil ke zlepšení možností výuky anglického jazyka na naší škole. V rámci projektu vznikly dvě moderně vybavené jazykové učebny, které umožnily kvalitnější výuku našich žáků. K zlepšení jazykových dovedností přispěl také dlouhodobý pobyt rodilého mluvčího na naší škole. V rámci projektu navštívili žáci Velkou Británii. Vznikl také  e-learningový portál, sloužící nejen sadské škole, ale i jejím partnerům. Realizováno 2009-2012. http://anglictinysenebojime.webnode.cz/o-projektu/

2. Vzduchoplavec Kráčmera - Zaměřeno na poznávání okolní krajiny, příroda a historie regionu, mediální výchova. Projekt byl realizován ve školním roce 2011/2012. Ve spolupráci s Českou televizí vznikl i výukový film a Sadské a okolní krajině. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214731679-vzduchoplavec-kracmera/212563233520009-nad-sadskou/

3. Projekt VUREES - Celostátní projekt, který je zaměřen na podporu rozvoje kompetencí ve finanční gramotnosti a enviromentu. Do projektu se zapojili žáci 2. stupně. Škola byla velmi úspěšná, žáci zvítězili v okresním i krajském kole. 

4Žít komunitu, žít školu - Cíle projektu :1. Na zapojených školách implementovat principy komunitní školy do výuky tak, aby se staly její přirozenou a dlouhodobou součástí. 2. Zvýšit zapojení žáků do života obce, ve které žijí.

5. Šablony aneb moderní škola - Škola si vybrala šablonu ICT, učitelé vytvářejí tzv. DUMY, které později použijí ve výuce a nabídnou na portálu RVP. Projekt je v běhu. Škola získá cca 1 900 000,- Kč.

6Rozvoj znalostí a schopností a dovedností žáků ZŠ Sadská v oblasti EVVO - Projekt zaměřený na ochranu přírody, na vytvoření naučné stezky a pochopení všech specifik krajiny v Sadské a okolí

7. Mezipředmětové vazby v každodenní realitě školy - Hlavní cíle projektuPodpořit učitele v nalézání vazeb mezi předměty a to se zaměřením na dějepis a jemu blízké vzdělávací obory (občanská výchova, zeměpis, český jazyk a literatura)

Umožnit učitelům dějepisu porozumět díky spolupráci s kolegy vyučujícími jiné obory svému vlastnímu oboru v nových a hlubších souvislostech

Výzva 56 - Zlepšení jazykových kompetencí a četby


Operační program - OPVK

Klíčové aktivity:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  2. Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt žáků

Podstatou KA 1 - zavedení čtenářských dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Získání, zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci čtenářských dílen ve výuce.

Podstatou KA 2 - zlepšení jaykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU  a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu)

 

 Výzva 57 - Podpora změn ve škole

Operační program - OPVK

Klíčové aktivity:

  1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
  2. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu
  3. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazce formou blended learningu

Podstatou KA 1 - je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. K tomu přispívá aktivita využitím vybavení školní dílny.

Podstatou KA 2 - je podpora rozvoje individuálních ústních a komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky - blended learningu - zohledňující jeho aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti dalšího rozvoje.

Podstatou KA 3 - je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky - blended learningu - na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, t.j. poslech - mluvení - čtení - psaní.

Škola ze získaných finančních prostředků nově vybaví školní dílnu pro 20 žáků - ponky a nářadím. Získá přístup do aplikací umožňující blended lerning.

 

 

 

Aktuální informace

29.06.2017

Vážení rodiče, uveřejňujeme seznamy budoucích 1.tříd. Na žádosti, které neodpovídaly pravidlům, jsme nemohli brát zřetel. Většině žádostí jsme se snažili vyhovět, pokud to bylo možné z hlediska vyváženosti tříd.

Seznamy

18.06.2017

Upozorňuji rodiče, že poslední termín žádostí k seznamům byl pátek 16.6. Na další žádosti již nebude brán zřetel. Seznamy budou uveřejněny v posledním červnovém týdnu na webových stránkách a úřední desce školy.

24.04.2017

Seznam žáků, přijatých do 1.třídy.

 

EU peníze školám Zlatý certifikát společnosti Scio Certifikát Aktivní škola
 
Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede. / Arthur Charles Clarke / motto školního roku 2016-17