Kontrolní práce

 

 

Poválečný vývoj

 • konec války – změna rozložení v Evropě –
 • 2 bloky 1) západ

              2) východ

2 soustavy –           1) socialistická

                       2) kapitalistická

Únor 1948 – demise vlády – KSČ k moci

E.Beneš odstupuje z funkce prezidenta, nastupuje K.Gottwald

50.léta – politické procesy, totalitní režim

Totalitní režim – změna po smrti Stalina a Gottwalda

Pražské jaro – snaha zlepšit podmínky, socialismus s lidskou tváří

               – omezit vliv SSSR

21.8.1968 – tanky Varšavské smlouvy – okupace

                 – období normalizace

½ 80.let – změna politiky SSSR

1989 – Sametová revoluce

17.11.1989 – „Sametová revoluce“ – návrat k demokracii

 

 

Okupace

1939 – obsazení Čech a Moravy – využití potravin, strojů a pracovní síly

      – zavedeny příděly

1941 – dosazení R.Heydricha do Prahy

      – stanné právo, vyhlazování Židů

1942 – výsadek z Londýna – atentát na Heydricha – vyhlazení vesnic (Lidice, Ležáky)

1944 – partyzánské hnutí ( ozbrojené skupiny)

 • na Slovensku Slovenské národní povstání

8.5.1945 – konec války

 

 

Meziválečný vývoj

počátek 30.let – světová hospodářská krize – vzrůstá nezaměstnanost, hlad

Německo – Hitler využil sociální nepokoje

 • požadavek připojení Sudet k Německu
 • Anglie a Francie ustoupily požadavkům za slib dalšího neútočení
 • Podpis Mnichovské dohody 29.9.1938 – ČR vydat Sudety

15.3.1939 – vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava

 

Vznik Československé republiky

– české osobnosti vyvíjí tlak na zahraničí, aby umožnilo vznik samostatného českého státu

– T.G.Masaryk, E.Beneš

R-U – oslabeno válkou = neprotestuje

28.10.1918 – vyhlášení samostatného československého státu xxx

                – změny ve školství, měna, státní správa xxx

– Základem státu byla nová ústava xxx

Průmysl

 • jeden z nejvýznamnějších závodů – Baťovy závody ve Zlíněxxx
 • 8hodinová pracovní doba

 

První světová válka

 • počátek 20.století – rozvoj průmyslu – hledání nových trhů – střety zájmů

2 skupiny států:

Trojspolek  xx                      Trojdohoda xx

Německo                                       Velká Británie

Rakousko – Uhersko                    Francie

Itálie                                             Rusko

 

xx1914 – atentát v Sarajevu na následníka R-U trůnu – vypovězení války Srbsku + postupně se přidaly další státy

xx1917 – vstup USA do války na straně Dohody

listopad 1918 – R-U, Německo vzdaly

1.sv.válka – zatím technicky nejdokonalejší (tanky, telefon, plyn)xx

– velké ztráty (10 mil.mrtvých)

– hladové bouře – vznik nových států ( současně rozpad R-U)

 

8.4.

Národní obrození

18/19.stol. – rozklad feudalismu – hospodářský pokrok

Řemeslná výroba – společné dílny – továrny – dělnictvo

      Pro řemesla bylo nutné vzdělání

 • vzniká nová skupina lidí – dělnictvo

Vlastenci – buditelé –    

 1. chtěli navázat na českou historii – studie dějin
 2. chtěli zachránit řeč ( zbyla jen na venkově) „Slovník česko – německý“, vydávali české noviny

      K.J.Erben, B.Němcová – sbírali lidovou slovesnost (pohádky, písně)

      J.K.Tyl : Fidlovačka

– cílem bylo oživit hrdost národa, překonat pocit malosti

 

1.4.

Rozvoj vědy a techniky

Česká společnost nauk – spolek badatelů – rozvoj vědy a techniky xxx

Národní muzeum – dary lidí do sbírek xxx

Rozvoj manufaktur – potřeba dokonalejších strojů – více výrobků  xxx

Čeští vynálezci :

Josef Božek – parovůz

Josef Ressler – lodní šroub

František Křižík  – využití elektřiny   xxxx

– Zřízení střední průmyslové a obchodní školy v Praze

Jubilejní zemská výstava – přehlídka úspěchů českého průmyslu.

 

26.3.

Manufaktury a první stroje

 • Řemeslníci nestačili vyrábět

Manufaktury – velké dílny, kde pracovalo více lidí na jednom výrobku – dělba práce

 • Výroba většího množství
 • Nejvíce v textilní výrobě

První stroje

 • Poháněny koňmi, vodou
 • Nový způsob – vodní pára

Postupně nestačily ani manufaktury, začaly vznikat továrny se strojovou výrobou

Parní stroj – J. Watt

21.3.

Život na vesnici v 18.století

 • Reformy ovlivnily i život vesnice

Obyvatelé vesnice – rozdělení podle majetkuxxx

 • Sedláci a rolníci (vlastnili půdu)
 • Bezzemci (pronajímali si půdu)
 • Nemajetní lidé ( čeledíni, děvečky, chudina)

Venkovské domy – stavěny ze dřeva a vepřovic, později z pálených cihelxxx

Jídlo – prostší než dnes, základem byl chléb, luštěniny, kaše a polévkyxxx

 • Maso jen zřídka

Oděv – lišil se podle majetku, bohatí měli honosnější a zdobené šaty, nosili paruky

Chudí – prostý oděv, v neděli sváteční. Většinou vyrobený domaxxx

18.3.

Josefínské reformy

 • v cizině se seznámil s osvícenstvím – chtěl pokračovat v reformách své matky
 • toleranční patent – zrušil náboženskou nesvobodu xxx
 • rovnost před zákonem – zrušení nevolnictví xxx

ale!! zůstala povinnost robotovat (omezil)

 • omezil moc katolické církve, zrušil kláštery
 • omezil cenzuru xxx
 • zlepšil postavení Židů ( zrušil jejich označení, umožnil studia)

 kládání manufaktur – zdroj obchodu – zvýšení zájmu ciziny o Rakousko

14.3.

Tereziánské reformy

18.stol – nástup Marie Terezie na trůn

       – válka s okolními zeměmi, ztráta části území

       – vybudování pevností Terezín a Josefov

Reformy uvnitř státu :

 • Zavedení daní z majetku i od šlechty – modernizace armády
 • Rozdělení země na kraje + sčítání obyvatel
 • Povinná školní docházka ( 6-12 let) – vyučovací jazyk němčina
 • Právo a soudy – zrušení práva útrpného (mučení), ale! Ponechání tělesných trestů
 • Měnová reforma – sjednocení platidel v zemi

11.3.

Osvícenství

Středověk – období od vzniku Velkomoravské říše do            ukončení 30-ti leté války

Uspořádání společnostifeudalismus ( panovník-                                  feudál)

-Mění se na kapitalismus

Katolická církev – postupně získala majetek – velký vliv na moc ve státě – brzda vývoje

 

Osvícenství –rozvoj přírodních věd,rozum!!

 • změny ve společnosti

podřízení církve státu

7.3.

Školství v 17. A 18.století

Po třicetileté válce –

 • xxxVětšina škol na venkově zrušena
 • Vrchnost se nezajímala o vzdělání poddaných
 • xxxZačíná převládat negramotnost

Jan Ámos Komenský

 • Navrhl změnu způsobu výuky
 • xxxDo školy měli chodit chlapci i dívky
 • Výuka měla probíhat v mateřském jazyce
 • xxxMěla být názorná
 • Chtěl zrušit tělesné tresty ve školách (za neznalost)
 • Tresty za nekázeň ponechat

4.3.

Baroko

 • Po Bílé hoře povinné přestoupení na katolickou víru
 • xxxPokud šlechta nechtěla – vystěhování

Baroko – nový styl spjatý s katolickou vírou

 • xxNáboženská témata
 • xxxCírkevní objekty – kostely, chrámy
 • Morové sloupy, sochy svatých, nástěnné malby – fresky

Život v baroku – lidé svázáni s církví celý xxx život (křest, svatby, pohřby..)

 • Zpovědi ze hříchů
 • Kostely měly představovat jiný svět
 • Nová hudba (varhany)

28.2.

Život ve středověku

Xxx Dělení obyvatel

 • panovník
 • šlechta
 • řemeslníci a kupci
 • poddaní

Šlechta – honosná sídla, velký majetek

Řemeslníci a kupci – vlastní hospodářství, chov zvířat, výroba a prodej zboží

 • xxřemeslníci se sdružovali v cechy

xxPoddaní – povinováni robotou, platili daně panovníkovi, šlechtě i církvi

 • stále trestáni – docházelo k selským bouřím

xxŠpatná hygiena – epidemie moru

14.2.

Doba pobělohorská

xxNástup Habsburků – spory s českými stavy (šlechtou)

xxBitva na Bílé hoře  r.1620 – vyvrcholení rozporů

 • Habsburkové zvítězili
 • povoleno jediné náboženství – katolické

xxxDalší dopady – chudoba, nemoci, mor

Habsburkové vládli dalších 300 let

V Evropě náboženské boje

– vyvrcholily v třicetiletou válku – xxhlad, nemoci, drancování

 

 

 

11.2.

Opakování

Nejstarší dějinyskládáme na základě vykopávek a zjištění archeologů

Pravěk – Naši předkové – lovci a sběrači, hlavní nástroj – opracovaný kámen

Velkomoravská říše – Vládce říše povolal Konstantina a Metoděje, spolu s vírou přinesli i slovanské písmo – hlaholici

Lucemburkové – Nejznámější – Karel IV. – Otec vlasti – velká výstavba, založení univerzity, Praha jedním z nejvýznamnějších měst v Evropě

Husitské válkyJan Hus – jeden z největších kritiků. Upálen 6.7.1415 (státní svátek). Jeho upálení vyvolalo odpor a přerostlo v husitské války

Středověk – vládne šlechta a církev, poddaní jsou nejchudší vrstva

 

 

27.1.

Polsko

 • severní soused
 • Baltské moře (Gdaňsk, Gdyně-přístavy) xxx
 • Mnoho jezer
 • Převážně nížiny

Hlavní město – Varšava xxx

 • téměř zničena za 2.sv.války 

Osvětim – židovský koncentrační tábor xxx

Polsko velmi poničeno během 2.sv.války xxx

 

Rakousko

 • turistická země, jižní soused
 • Alpy, Alpské ledovce- sníh po celý rok
 • Největší řeka – Dunajxx

Hlavní město – Vídeňxx

Měna – euro

St.zřízení – spolková republika

Jazyk – němčinaxx

Osobnosti – Mozart, Liszt, Arnold Schwarzennegerxx

 

24.1.

Německo

 • silný evropský stát
 • více spolkových zemí
 • u našich hranic Bavorsko, Sasko
 • Severní a Baltské moře
 • Průmysl – černé uhlí, železo

Největší řeka – Rýn

Další řeky – Labe (Hamburk), Odra

Hl. město – Berlín

Další města – Mnichov, Drážďany

Umělci – Bach, Beethoven

Původce – 2 světových válek

 

21.1.

SLOVENSKO

 • od roku 1993 samostatný stát

hlavní město – Bratislava

 • říční přístav na Dunaji xxx

Další města – Komárno – loděnice

 • Piešťany – lázně

Pohoří – Vysoké a Nízké Tatry  xxx

Řeky – Váh, Hron, Dunaj  xxx

Speciality – sýry, halušky xxx

Turistické cíle – Tatry, zámek Bojnice, Slovenský kras, lázně s termálními prameny

17.1.

Evropa – jeden ze světadílů

Povrch planety – tvořen pevninou (světadíly)  a vodstvem (oceány)

Evropa – jedním ze světadílů

Poloha

 • Druhý nejmenší světadíl xxx
 • Obklopena Atlantským a Severním ledovým oceánem
 • Na východě sousedí s Asií xxx
 • Hranice byla uměle vytvořena lidmi a prochází po pevnině

Poloostrovy

 • Části pevniny, vybíhající do oceánu
 • Skandinávský, Pyrenejský, Apeninský, Balkánský (největší)xxx

Ostrovy

 • Největší – Britské ostrovy a Islandxx

7.1.

Evropské státy – vnitrozemí

Švýcarsko – turistická velmoc

 • hodinky, sýry, čokolády
 • banky
 • neutrální stát
 • hlavní město Bern

st.zřízení – republika

měna – švýcarský frank

Maďarsko – zemědělský stát

 • kukuřice, víno, klobásy
 • hlavní město Budapešť
 • jezero Balaton 

st.zřízení – republika

měna – forint

13.12.

Jižní Evropa

Itálie – tvar boty

 • 2 ostrovy – Sicílie, Sardinie
 • jih chudý
 • xx stát bohatý na památky – turisté

st.zřízení – republika

měna – euro

 1. městoŘím ( pověst o dvojčatech a vlčici)
 • památky
 • xx Vatikán – samostatný církevní stát uvnitř Říma
 • nejmenší stát světa

další města – xx Benátky – město na vodě (gondoly)

sport – kopaná, basketbal…

typické – těstoviny, pizza,

xx sopky (Vesuv, Etna)

Řecko

antická kultura
– počátky evropských dějin
– xxchudé, hornaté – zisk z turistů
– xxxnejv. hora – Olymp – sídlo bájných antických
bohů
hl. město – Athény
– xxŘecko má území i na mnoha menších ostrovech
St.zřízení – republika
Měna – euro

10.12.
Západní Evropa

Velká Británie – ostrovní stát – námořnictvo ( válečné i obchodní) xxx
– zisk mnoha kolonií Xxx
– dělí se na několik historických zemí, největší je Anglie xxxx
hl. město – Londýn
stát. zřízení – království
měna – libra

Francie –
přímořský stát
-kosmetika, víno, památky xxx
-Eiffelova věž xxx
-hl.město – Paříž
– stát. zřízení – republika
– měna – euro

Nizozemsko
– nížina, přímořský stát
1 mlýny, dřeváky, tulipány, sýr xxx
2 kanály, vodní cesta
– hl. město – Amsterodam
Rotterdam – největší evropský přístav
stát. zřízení – království
měna – euro

6.12.
Severní Evropa

Finsko – Helsinky
 země tisíců jezer xxxx
 obtížný jazyk
 republika

Švédsko – Stockholm
 největší ze severských států xxx
 železná ruda ( ocel), lesy ( dřevařský průmysl)xxx
 království

Norsko – Oslo
 skalnaté pobřeží
 potomci Vikingů( mořeplavci) xxx
 lov ryb
 království

Všechny státy mají chladné podnebí. Lov ryb, lesy.xxx

29.11.
Evropská unie
– Vznikla 1993xx
– 27 států
– 4 pravidla – volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu
– ČR členem od 2004 xx
– Společná měna (17 států EU a 6 mimo EU)
– Symbol – vlajka EU xx
– Sídlo – Brusel xx
Mezinárodní organizace
OSN – členy jsou téměř všechny státy světa
– mír, bezpečnost, spolupráce
UNESCO – organizace OSN pro vědu, výchovu a kulturu, sídlí v Paříži
NATO – založena jako protiváha Varšavské smlouvy, sídlí v Bruselu
UNICEF – součást OSN, dětský fond
– zlepšování a ochrana životních podmínek dětí

12.11.
Zlínský kraj

Valašsko
– vrcholy – Radhošť ( 1129m), Lysá hora ( 1324m)
– xxx zvyky, písně, tance, kroje
Řeky – Morava – nejvýznamnější řeka kraje

Vsetín – zámek, muzeum
– „Zbrojovka“

Xxx Rožnov pod Radhoštěm – skanzen, turist. centrum

Zlín –xxx tradiční výroba obuvi
– Továrny Tomáše Bati
– Muzeum obuvi
– xxxAteliéry kreslených filmů

8.11.
Moravskoslezský kraj

– řeky : Odra, Opava, Ostravice, Olše

průmysl : černé uhlí
– nejdůležitější průmyslová oblast u nás

Ostrava – 3.nejv. město
– Nová Huť, Vítkovice – železárny
– Dnes útlum těžby – škodí životnímu prostředí

Havířov – nejmladší město v republice

Český Těšín – rozdělen na 2 části ( českou a polskou)
Kopřivnice – automobilový závod, první automobil 1898

5.11.
Olomoucký kraj
– Pohoří Hrubý Jeseník (Praděd 1491m)
Řeky – Morava, Odra
xxxZemědělství – oblast Haná – nejúrodnější kraj ČR, mírné podnebí
xxxOlomouc – středisko kraje
– Sloup Nejsvětější trojice (památka UNESCO)
– xxxorloj
– Průmysl – SIGMA – čerpadla
– Výstava FLORA Olomouc
Šumperk – výroba plátna
– xxxDějiště církevních procesů
– Výroba umělých diamantů

1.11.

Jihomoravský kraj

Krajským městem – Brno
– Zbrojní průmysl, traktory
– Veletrhy

Pálava – vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí
– nálezy – sídliště člověka starší doby kamenné i mladší nálezy z okolí Dolních Věstonic

Znojmo – sídliště z doby Velké Moravy
Sídlo přemyslovských knížat
– potravinářský průmysl – okurky
– konzervárny ( okurky)

Mikulov – vinařství

Moravský kras – punkevní jeskyně, řeka Punkva
– propast Macocha

18.10.
Kraj Vysočina

– Xx zvlněná krajina ( pahorkatina)
– vodní plochy – řeky Dyje, Jihlava, Sázava

xxx zemědělství – brambory

Města oblasti

xxxJihlava – středisko oblasti
– xx křižovatka obchodních cest
– xx těžba stříbra

Havlíčkův Brod – rodiště K.Havlíčka
– novinář, spisovatel

Telč – historické město
– zámek, park ( sbírky)

15.10.
PARDUBICKÝ KRAJ
– Leží na východě Čech
– xxxřeka Labe (Polabská nížina) – při Labi tepelné elektrárny Opatovice, Chvaletice
– další řeky – Svitava, Chrudimka, Morava
xxxxZemědělství – obilniny, řepa, brambory
xxxPardubice – perník, chemické továrny
– xxxDostihy, motorky
– Dopravní křižovatka

11.10.
Královéhradecký kraj

Xxx Krkonoše – naše nejvyšší pohoří (Sněžka1602m)
– KRNAP-národní park

Xxx Labe – Labský vodopád, pramen Labe

Orlické hory

Hradec Králové – strojírenství, Petrof (klavíry)

xxxŘeky – Labe, Orlice, Cidlina…
podhůří- Trutnov
– Vrchlabí
– Dvůr Králové-safari

8.10.
Liberecký kraj

xxJizerské hory (Smrk 1134m)

xxxLiberec- strojní výroba (LIAZ)
– zoo-nejstarší u nás
– Ještěd

xxJablonec nad Nisou-bižuterie

xxxČeský ráj –chráněná oblast
-pískovce
-skalní města

4.10.
Ústecký kraj

Krušné hory (Rudohoří)- Vrchol: Klínovec (1244m)
Naleziště kovů (Jáchymov-stříbro)

xxxPodnebí:drsné,deštivé,prudké větry

Mostecká pánev-severočeský hnědouhelný revír, zásahy do krajiny
xxxMost-na nalezištích
• -posunutý kostel
xxxTeplice-kulturní středisko
• -lázně

České středohoří-protéká Labe
-nejvyšší vrchol:Milešovka(837m)
Xxx -nejstarší meteorologická stanice u nás
xxx – soubor sopek

1.10.
Karlovarský kraj

-známá lázeňská oblast xxx

Karlovy Vary -lázně s léčivými prameny xxx
-pramen-Vřídlo(73C)
-průmysl-sklárny
Moser, porcelánky (cibuláky)xxx
-Becherovka-bylinný likér
další města:xxx
Mariánské Lázně
Františkovy Lázně

Sokolov-v okolí těžba hnědého uhlí
-elektrárny-Tisová
-Vřesová

Kraslice-hudební nástroje
-krajky

27.9.
Plzeňský kraj

xxPlzeň – 2. největší město v Čechách
1 -divadelní tradice ( Tyl, Skupa)
2 -příznivé podnebí – brzké osídlení

průmysl – 1) Škodovka ( stroje, lisy, lokomotivy)
2) Prazdroj ( pivo)

xxChodsko – oblast v okolí Domažlic
xxxChodové – chodili na stráž – měli privilegia – nemuseli robotovat, byli svobodní
-měli svoji kulturu ( nářečí, kroje)

xxDomažlice – památková rezervace
– chodský hrad s památkami Chodů

24.9.
Jihočeský kraj

Jižní hranici kraje tvoří Šumava (národní park)

Boubínský prales – přírodní rezervace xxx

Vltava xxx pramení na Šumavě
 množství přehrad ( Lipno, Orlík)

Xxx Zlatá stoka – vodní kanál, spojující rybníky kolem Třeboně (Svět)

České Budějovice – založeny ve 14.století
– centrum jižních Čech xxx
– pivo Budvar, zámek Hluboká (v blízkosti)

Český Krumlov – sídlo Rožmberků

Tábor –ve městě muzeum husitství xxx

Třeboň – střed rybniční pánve
– rybníky Rožmberk, Svět
– dnes lázně

Další města – Strakonice, Písek

17.9.
Středočeský kraj

xx-úrodný kraj, příznivé podnebí
průmysl – Kralupy n/Vlt chemičky
Neratovice
Vltava, Labe -protékají krajem
-vltavská kaskáda
Zajímavosti- Koněpruské jeskyně
Karlštejn
xxKladno-největší město kraje
xxMělník – soutok Labe a Vltavy
xxLidice-památník 2 světové války
další města – Kolín, Kutná Hora, Poděbrady, Benešov, Mladá Boleslav

6.9.
Praha –hl.město ČR

hl.město – centrum dění ve státě
-sídlo hlavy státu-prezident
(Pražský Hrad)
Xxx sídlí zde -vláda,ministerstva,
parlament,velvyslanectví

Praha – 1 200 000 obyvatel
xxx -od historie křižovatka
obchodních cest

xxx-rozkvět za vlády Karla IV.

xxxKarlova univerzita – nejstarší ve střední Evropě

june, 2019

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2018/19

Školní rok začíná v pondělí 3.9.2018

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2018

Vánoční prázdniny 22.12. – 2.1.2019

Pololetní prázdniny 1.2.2019

Jarní prázdniny 18.2. – 24.2.2019

Velikonoční. prázdniny 18.-19.4.2019

Zápis do 1.tříd 3.4.2019

Konec šk.roku 28.6.2019