Školní družina

– má v současné době kapacitu 150 žáků v pěti odděleních  a je zcela naplněna. Vychovatelky Petra Šafránková, Lenka Holíková, Jitka Horynová, Michaela Vodičková a Jana Snopová se starají o klidné prožití volného času nejmenších žáků školy.

Provoz ŠD:

Ranní družina – 6.30 až 7.45 hod.

Řádný provoz – 11.40 až 16.30 hod.

Kontakt : 773 386 105

Plán práce ve školní družině  

Cíl:

 • rozvoj dítěte, jeho učení a poznání
 • osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získávání osobní samostatnosti
 • vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat děti dostatkem námětů pro volný čas 

Výchovné cíle:

 • dodržování řádu školní družiny
 • rozvíjet myšlení, tvořivost a fantazii
 • podporovat a prohlubovat individuální schopnosti a dovednosti – intelektové, osobnostní, pohybové atd.
 • motivovat k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy a hry
 • podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení vyjadřovacích schopností
 • zvládnout herní situaci, využit volný čas efektivním způsobem
 • motivovat k námětově bohaté a pestré činnosti
 • osvojit pravidla vhodné komunikace mezi dětmi a při skupinové činnosti
 • vytvářet nové pracovní návyky
 • zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce

Prostředky:

Základním prostředkem práce v ŠD je hra, která přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky, využívá prvky zážitkové pedagogiky. Využití školního dvora, auly, dětských hřišť, hudebny, fotbalového hřiště, audiovizuálních pomůcek a her k poučení a zábavě, nabídka pestrého programu pro děti, spolupráce s třídními učitelka a rodiči.

Icon
ŠVP ŠD

PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY - FOTOGALERIE

july, 2018

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny     26. – 27.10.2017
Vánoční prázdniny     23.12. – 2.1.2018 
Pololetní prázdniny   2.2.2018
Jarní prázdniny     12.2. – 18.2.2018
Velikonoční. prázdniny  29.-30.3.2018
Zápis do 1.tříd   4.4.2018
Konec šk.roku 29.6.2018