Žákovský parlament

Žákovský parlament je složen ze zástupců 2. – 9.tříd, kteří se pravidelně setkávají s vedením školy a řeší běžné problémy, nové akce i podněty ze strany žáků.

Žákovská ústava

Základní školy Sadská

Preambule

My, žáci ZŠ  Sadská, víme, že škola je společenstvím rovnoprávných,  svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě, druhým a zodpovědnost vůči celé škole. Víme také, že svobodné chování jednotlivce nesmí  ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci nebo  ničit její výsledky, že úcta k druhému je základem každé  správné společnosti. Jsme připraveni podle svých možností získat co nejvíce vědomostí,  dovedností a utužovat sportem své zdraví, odhodláni šířit dobré jméno školy. Prostřednictvím nás, svých svobodně zvolených zástupců, přijímáme  tuto Žákovskou ústavu ZŠ Sadská

Hlava první – základní ustanovení

Čl. 1

Škola je sdružení žáků a dospělých pracovníků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.

Čl. 2

Všechny články ústavy vycházejí z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a ke které přistoupila i Česká republika. Z nejdůležitějších článků Úmluvy :

 • Právo dítěte vyjádřit názor a požadavek, brát jeho názory a požadavky do úvahy ve všech záležitostech týkajících se dítěte.
 • Právo dítěte získávat a zveřejňovat informace a vyjadřovat vlastní názory s výjimkou situace, v níž by šlo o porušování práva druhých.
 • Právo dítěte na vzdělání. Vzdělání musí být bezplatné a povinné. Má rozvíjet zájmy dítěte, smysl pro zodpovědnost, zajišťovat, aby se dítě v dospělém věku stalo užitečné pro společnost.
 • Opatření k zajištění kázně musí ve školách odpovídat lidské důstojnosti dítěte.
 • Dítě musí být mezi prvními, kterým je věnována ochrana a bezpečí. Musí být chráněno před všemi formami krutosti a útlaku.
 • Dítě musí být chráněno před jakoukoli diskriminací např. podle rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství apod., naopak musí být vychováváno v duchu porozumění a přátelství.
 • Právo dětí stýkat se s druhými dětmi a vytvářet sdružení, pokud tato svoboda neporušuje práva druhých.
 • Právo na nejlepší dosažitelný zdravotní stav, na péči o rozvoj tělesné zdatnosti.

 Čl. 3

 Každý člen školy je povinen dodržovat vnitřní řád školy.

Hlava druhá – zastupitelské orgány

Čl. 4

Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovského parlamentu Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd.

 Čl. 5

Školní parlament. Je tvořen zástupci ( mluvčími ) všech tříd, a to od 4. do 9. roč. Schází se nejméně jedenkrát za měsíc, podle potřeby i častěji, počet schůzek není omezen. Každý mluvčí má právo volit. Rozhodnutí parlamentu je právoplatné, účastní-li se jednání alespoň polovina mluvčích z počtu tříd s právem účasti.

Jestliže se třída dvakrát za sebou bez omluvy nezúčastní jednání parlamentu, ztrácí nárok na případné hlasování na další schůzi.

Na první schůzi ve školním roce :

 • Mluvčí tříd složí slib ( taktéž každý nový mluvčí na první schůzi, které se zúčastní ). Slib zní: „Slibuji, že budu zachovávat Žákovskou ústavu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“
 • Školní parlament si zvolí styčného pracovníka z řad pedagogických pracovníků, tj. pracovníka, se kterým bude sněm ve školním roce spolupracovat. Tento pracovník nemá právo hlasovat.
 • Volby styčného pracovníka se konají tajně.

 Čl. 6

Odvolání člena žákovského parlamentu.

Kterýkoli člen parlamentu může být odvolán na návrh kmenové třídy, jestliže proto jsou důvody ( neplnění svých povinností, vážné přestupky proti ústavnímu pořádku ). Návrh musí být schválen nadpoloviční většinou hlasů v parlamentu. V případě odvolání proběhne doplňková volba na uprázdněné místo.

Hlava třetí – závěrečná ustanovení

 Čl. 7

 Ústava může být doplňována nebo měněna jen po schválení žákovského parlamentu.

 Čl. 8

 Ústavní pořádek ZŠ Sadská tvoří tato ústava, Úmluva o právech dítěte, vnitřní řád školy a desatero práv a povinností žáků.