Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce, speciální pedagog a metodik prevence. Součástí služeb je i možnost využití logopeda. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Úkoly ŠPP

  1. Rozvoj a podpora zdravých vztahů ve škole
  2. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  3. Prevence negativních jevů
  4. Kariérové poradenství
  5. Zvýšení kvality poradenských služeb
  6. Rozšíření poradenské služby pro žáky s poruchami chování a jejich rodiče

Výchovný poradce – Mgr. Jindřiška Řehořková tel: 773 386 102 | rehorkova@zs-sadska.cz

Speciální pedagog – Mgr. Věra Pospíšilová| pospisilova@zs-sadska.cz

Metodik prevence – Mgr. Aleš Čech| cech@zs-sadska.cz

Pokud máte nějaké výukové nebo výchovné problémy, neváhejte se obracet na pracovníky našeho poradenského centra.