Přijímací řízení – termíny jednotné zkoušky 2019
Přehlídka SŠ Nymburk + okolní 2018-19

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017
/viz kapitola 5.1 ze Souboru pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2016/2017,
Čj.: MSMT-7896/2016-3/
Zůstávají v platnosti i pro školní rok 2018 /2019

Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:
• sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení, do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu
• konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání
• přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem
• jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
• jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
• jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám
• školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %
v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února
mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení – konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna

V platnosti, jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména:
podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání)
• vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna
• po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání)
• vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou
• výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky)
termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna do 15. ledna
termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna
• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Termín Aktivita
do 30. listopadu 2018 Uchazeči odevzdají přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání
s talentovou zkouškou.
od 2. do 15. ledna 2019 Termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění.
od 2. ledna do 15. února 2019 Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
od 15. do 31. ledna 2019 Termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří.
do 1. března 2019 Odevzdání přihlášky ke střednímu vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení.
od 12. do 26. dubna 2019 Přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení. V tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
od 22. do 30. dubna 2019 Termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky (v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou)
v 1. kole přijímacího řízení.
pátek 12. dubna 2019 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia.
úterý 18. dubna 2019 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.
pondělí 15. dubna 2019 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia.
středa 17. dubna 2019 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.
pondělí 13. května 2019 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
úterý 14. května 2019 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2018 a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky k 1. březnu 2019.
Školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání.
Jednotná zkouška se koná ve dvou termínech.
Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2019.
Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2019.
Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Informace o přijímacím řízení najdete například na:

• www.cermat.cz
• www.msmt.cz
• www.atlasskolstvi.cz
• www.infoabsolvent.cz
• internetových stránkách příslušných SŠ!!!
• www.zs-sadska.cz – Pro rodiče – Přijímací řízení

Zpracováno 3.10.2018

květen, 2019

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2018/19

Školní rok začíná v pondělí 3.9.2018

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2018

Vánoční prázdniny 22.12. – 2.1.2019

Pololetní prázdniny 1.2.2019

Jarní prázdniny 18.2. – 24.2.2019

Velikonoční. prázdniny 18.-19.4.2019

Zápis do 1.tříd 3.4.2019

Konec šk.roku 28.6.2019