Školní klub

Školní klub je z velké části zaměřen na sport. Nejúspěšnějšími se staly basketbalistky, které pravidelně obsazují přední místa v republikových soutěžích. Jeho členy jsou i žáci, kteří nebyli z kapacitních důvodů zapsáni do ŠD.

1. Charakteristika zařízení:

Školní klub při ZŠ Sadská nabízí rodičům organizovanou činnost pro žáky v mimoškolní době. Je zřízen jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání a jeho činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Posláním školního klubu je výchova a vzdělávání žáků mimo školní vyučování.

Školní klub nabízí volnočasové aktivity pro žáky 2. stupně ZŠ a pro žáky 1. stupně ZŠ, kteří nenavštěvují školní družinu.

2. Cíle a formy vzdělávání

2.1. Cíle vzdělávání

Konkrétní cíle vzdělávání vychází z naplňování vzdělávacích cílů základního vzdělávání. Účastníci (dále žáci) zájmového vzdělávaní ve školním klubu − rozvíjí své komunikativní schopnosti, schopnost komunikovat v cizím jazyce, rozšíří si slovní zásobu v mateřském i cizím jazyce, posoudí a vytvoří vlastní mediální sdělení − zdokonalí svoje logické a technické myšlení, matematické dovednosti a znalosti − pracují s informačními technologiemi, třídí získané informace, posoudí jejich věrohodnost a dále je zpracují,

Rozvíjí svou fyzickou zdatnost a pohybové schopnosti v různých sportovních disciplínách − posílí svoje strategie učení, schopnost spolupráce, citlivé a ohleduplné jednání k ostatním lidem. Sportovní zaměření žáků je nedílnou součástí práce ve školním klubu. Tady se žáci naučí rozvíjet schopnosti motorické a schopnost podřídit svoji osobnost kolektivu a hře.

Základním cílem pro školní klub je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti. Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji, aby mohlo v průběhu celého dalšího života získávat všeobecné a odborné vzdělání.

Dalším záměrem je pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost. Učíme žáky žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

2.2. Formy vzdělávání

Hlavními formami vzdělávání ve ŠK jsou:

  1. a) Pravidelné činnosti – realizované prostřednictvím zájmových kroužků
  2. b) Individuální činnosti – práce s žáky při vybraných činnostech, naplňujících cíle vzdělávání ve ŠK
  3. c) Příležitostné činnosti – příprava a realizace kulturních vystoupení a sportovních akcí (školní liga, turnaje, sportovní soutěže mezi třídami apod.)

 

 

 

Ikona
ŠVP ŠK

květen, 2024

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce