Školní klub

Školní klub je z velké části zaměřen na sport. Nejúspěšnějšími se staly basketbalistky, které pravidelně obsazují přední místa v republikových soutěžích. Jeho členy jsou i žáci, kteří nebyli z kapacitních důvodů zapsáni do ŠD.

1. Charakteristika zařízení:

Školní klub při ZŠ Sadská nabízí rodičům organizovanou činnost pro žáky v mimoškolní době. Je zřízen jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání a jeho činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Posláním školního klubu je výchova a vzdělávání žáků mimo školní vyučování.

Školní klub nabízí volnočasové aktivity pro žáky 2. stupně ZŠ a pro žáky 1. stupně ZŠ, kteří nenavštěvují školní družinu.

2. Cíle a formy vzdělávání

2.1. Cíle vzdělávání

Konkrétní cíle vzdělávání vychází z naplňování vzdělávacích cílů základního vzdělávání. Účastníci (dále žáci) zájmového vzdělávaní ve školním klubu − rozvíjí své komunikativní schopnosti, schopnost komunikovat v cizím jazyce, rozšíří si slovní zásobu v mateřském i cizím jazyce, posoudí a vytvoří vlastní mediální sdělení − zdokonalí svoje logické a technické myšlení, matematické dovednosti a znalosti − pracují s informačními technologiemi, třídí získané informace, posoudí jejich věrohodnost a dále je zpracují,

Rozvíjí svou fyzickou zdatnost a pohybové schopnosti v různých sportovních disciplínách − posílí svoje strategie učení, schopnost spolupráce, citlivé a ohleduplné jednání k ostatním lidem. Sportovní zaměření žáků je nedílnou součástí práce ve školním klubu. Tady se žáci naučí rozvíjet schopnosti motorické a schopnost podřídit svoji osobnost kolektivu a hře.

Základním cílem pro školní klub je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti. Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji, aby mohlo v průběhu celého dalšího života získávat všeobecné a odborné vzdělání.

Dalším záměrem je pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost. Učíme žáky žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

2.2. Formy vzdělávání

Hlavními formami vzdělávání ve ŠK jsou:

  1. a) Pravidelné činnosti – realizované prostřednictvím zájmových kroužků
  2. b) Individuální činnosti – práce s žáky při vybraných činnostech, naplňujících cíle vzdělávání ve ŠK
  3. c) Příležitostné činnosti – příprava a realizace kulturních vystoupení a sportovních akcí (školní liga, turnaje, sportovní soutěže mezi třídami apod.)

Ikona
ŠVP ŠK

june, 2022

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2021/22

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny: 14. 3. – 20. 3. 2022
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.